آشغال جمع می کنيم!
ساعت ٧:٥۳ ‎ب.ظ روز ۳٠ شهریور ۱۳۸٥ : توسط : عباس محمدی

نه کار نماد ین ، نه سروصدای بیش از حد ، نه دل سردی از همکاری نکردن ا ین و آن ، ونه حتی هراس از انبوه زباله های رها شده !

امروز وفردا به هر کوهی که می رویم ، کیسه ای زباله پر می کنیم و با خود به پا یین می آوریم. با هر کس که می توانیم گفتگو می کنیم و اورا تشویق به مشارکت در پاک سازی کوهستان می کنیم، والگویی ارا یه می دهیم از کوه نوردی مسئولانه .

با کیسه های پر از زباله ، از کوه پایین بیاییم.