با وجود دستور توقف دفع زباله
ساعت ٧:٠۸ ‎ق.ظ روز ۳ بهمن ۱۳۸٥ : توسط : عباس محمدی

زباله ها هنوز مخفيانه در جنگل عباس آباد رها مي شوند

كارشناسان، نصب زباله سوز را رد مي كنند و پيامد آن را آلودگي شديد محيط زيست مي دانند. آنها طي نامه اي به وزارت بهداشت، محيط زيست و رياست جمهوري با اشاره به اين مطلب، بيوكمپوست را راه حل اساسي عنوان كرده اند و خواستار در نظر گرفتن پيشنهادهاي كارشناسانه در اين مورد شده اند.

 

 

عکس:مژگان جمشيدی

 

آينده : نو ـ مريم طالشیعكس ها و شنيده ها به اندازه كافي گويا به نظر مي رسيدند، وقتي كه اولين گزارش در مورد وضعيت نامناسب دفع زباله در جنگل عباس آباد تهيه شد. اما، شنيدن كي بود مانند ديدن!

بايد خو دت ببيني تا باور كني انبوه زباله با بستر سبز جنگل چه مي كند.

ساده ترين راه انتخاب شده، زباله ها ازهمان كنار جاده، جايي كه به راحتي قابل ديدن است به دره ريخته شده اند. كنار جاده و شيب دره پراست از انواع زباله ها، با عمقي كه به هيچ عنوان زمين از زيرشان پيدا نمي شود. اين زمين جنگل است كه آرام آرام مي پوسد.

به گزارش آينده نوسلطاني، معاون فني اداره كل منابع طبيعي نوشهر، ضمن اينكه زباله را يكي از عوامل تخريب جنگل عنوان مي كند، مي گويد»: پيش ازاين به مدت سه سال زباله هاي توليدي كلاردشت در جنگل عباس آباد دفع مي شدند و شيرابه هاي حاصل از آنها، آب رودخانه نيك رود را آلوده مي كرد، اما درحال حاضر و با پي گيري هاي به عمل آمده، محل دپو زباله در جنگل تعطيل شده است و حتي كانال هايي زده شده تا ماشين ها نتوانند عبور كنند. «

كانال ها را كه نفهميديم كجا هستند ، اما به نظرمي رسد از جريان توقف دفع زباله در جنگل عبا س آباد زمان زيادي نگذشته باشد چون مي شود زباله هاي جديد را روي انبوه زباله هاي قبلي تشخيص داد.

سلطاني مي گويد»: براي تبديل زباله ها بايد فكري اساسي كرد  «. اما مساله فعلا دفع زباله است؛ دفعي كه سه سال تمام جنگل را آلوده كرده است. سه سال يعني يك هزار و 95 روز، يعني بايد زودتر ازاين ها به فكرمي افتاديم!

ا اين كه يكي از شرايط واگذاري زمين ازسوي منابع طبيعي به شهرداري، تفكيك زباله و ديواركشي عرصه مورد نظر بوده، شهرداري هنوز هيچ اقدامي دراين باره انجام نداده است.

سلطاني در پاسخ به سوال آينده نو درمورد نصب زباله سوز مي گويد »:شهرداري هنوز كاري براي نصب زباله سوز نكرده است، البته از نظر تخصيص منطقه مشكلي وجو د ندارد و سعي مي شود كه دستگاه زباله سوز درمكاني نصب شود كه پوشش گياهي نداشته باشد. «

اين در حالي است كه كارشناسان، نصب زباله سوز را  رد مي كنند و پيامد آن را آلودگيش ديد محيط زيست مي دانند.

آنها طي نامه اي به وزارت به داشت، محيط زيست و رياست جمهوري با اشاره به اين مطلب، بيوكمپوست را راه حل اساسي عنوان كرده اند و خواستار در نظر گرفتن پيشنهادات كارشناسانه در اين مورد شده اند .دفع زباله درجنگل، تنها نتيجه ناخوشايندش  آلودگي محيط زيست و سفره هاي آب زيرزميني نيست  .در روزهاي آفتابي بلاي ديگري نازل مي شود: آتش سوزي، دليلش هم وجود شيشه در زباله هاست و رابطه اش با آفتاب همان قانون علمي معروف است؛ تمركز نور، حرارت و آتش.

زباله سوز يا كمپوست، هنوزنمي دانيم

دفع زباله در جنگل عباس آباد متوقف شده، سوال اين است »:حالا زباله ها كجا دفع مي شوند؟ «

سلطاني به آينده‌‌نو ميگويد »: در حال حاضر مكان موقتي واقع در يكي ازمحورهاي كلاردشت براي دفع زباله هاي كلاردشت در نظر گرفته شده كه كم پوشش است و جلو ديد هم نيست

به گفته انجمن حاميان ميراث طبيعي وگردش گري كلاردشت، زباله ها هنوز درجنگل عباس آباد و به صورت مخفيانه رها مي شوند و مكان ديگري حدود هزارمتر پايين تر از نقطه قبلي وجود دارد كه به علت اين كه در معرض ديد نيست، به مكاني براي دفع غيرمجاز و بي رويه زباله تبديل شده است.

 

                                                                                در اين‌جا بخوانيد