سال های سخت تری در پیش خواهد بود ...
ساعت ٧:٤٧ ‎ب.ظ روز ۱٤ شهریور ۱۳۸۸ : توسط : عباس محمدی

به کجای این شب تیره بیاویزم قبای ژنده ی خود را ؟!

                                                            مهدی اخوان ثالث

                                                            

ساده ترین کارگران را هم که بخواهند انتخاب کنند ، از او سابقه ی کار می خواهند . شگفت آور است که در مملکت ما ، برای بسیاری از کارهای ملی و تخصصی سابقه ی مربوط لازم نیست !

آقای محمدی زاده که برای ریاست سازمان محیط زیست انتخاب شده ، چه پیشینه و/یا تحصیلاتی در این زمینه دارد ؟! هیچ ... و مهم تر این که ایشان سابقه ی ایستادگی در برابر مدیران مدافع منابع طبیعی را هم دارد(نگاه کنید به تارنوشت مهار بیابان زایی). از این گذشته ، آقای رییس جمهور در حکم ایشان گفته است : « فلسفه ی نظام حفاظتی این است که ...ضمن بهره گیری هرچه بیشتر از منابع و امکانات ، در فرآیند بقای منابع موجود ... خدشه ای وارد نشود » و نیز : « سازمان حفاظت محیط زیست می باید ... بسترهای پیشرفت و توسعه ی هدایت شده و منطقی را در بخش های دولتی و خصوصی بیش از گذشته فراهم سازد» .

محمد جواد محمدی زاده

ترجمان بهره گیری هر چه بیشتر از منابع ، و کمک بیش از گذشته به پیشرفت و توسعه ، وارد ساختن فشار بیش از قبل به طبیعت وامانده ی کشور است . خدا آخر و عاقبت این تتمه ی طبیعت کشور را به خیر کند !

متن حکم احمدی نژاد را در همشهری بخوانید .