وزارت نيرو تاييد كرد:

تعرض افراد فرصت طلب سد لتيان را تهديد مي كند

همشهري-پنجشنبه ۱۴ ارديبهشت ۱۳۸۵

گروه شهري: در پي درج گزارش «حاشيه سد لتيان تا عمق ۴ متري زمين شكاف برداشت» كه در تاريخ 26/1/85 منتشر شد، وزارت نيرو ضمن تاييد گزارش مذكور، توضيحاتي در اين خصوص داده است كه از نظرتان مي گذرد.

«وزارت نيرو حسب وظايف حكومتي محوله، عهده دار وظيفه اي بسيار خطير در تامين آب كشور در زمينه هاي شرب، كشاورزي، صنعت و ديگر نيازهاي ملي و منطقه اي  است. لذا با صرف هزينه هاي هنگفت از محل منابع ملي و با تلاش هاي بي وقفه و مستمر متخصصان و كارشناسان شاغل در اين صنعت زيربنايي، در ساليان اخير تاسيسات آبي متعددي را اجرا و وارد مدار بهره برداري نموده است. متاسفانه به خاطر عدم حاكميت اين وزارت بر حوضه هاي آبريز و اراضي حاشيه اي مخازن سدها، تاسيسات زيربنايي مذكور همواره تحت تاثير عوامل نامطلوب تاثيرگذار قرار دارند؛ به نوعي كه بخش مهمي از اعتبارات و تلاشهاي دست اندركاران بهره برداري، صرف برطرف نمودن عواقب و تبعات منفي اقدامات تخريبي در حوضه هاي آبريز و نواحي مجاور سدها مي شود. لذا ضمن تاييد گزارش مندرج در صفحه ۷ روزنامه همشهري ۲۶/۱/۸۵ و دلايل مطرح شده توسط متخصصان كانون ديده بانان زمين، اعلام مي دارد تعرضات انجام گرفته از سوي افراد معارض«با مجوز و يا بدون مجوز دستگاههاي ذيربط محلي »به اراضي مشرف به سد مخزني لتيان، آن هم در محدوده اي كه در گذشته محل بروز زمين لغزشهاي متعددي بوده و در حال حاضر نيز داراي چنين پتانسيل هاي بالقوه اي مي باشد، موجب بروز زمينه هاي مخاطره جهت تماميت سازه اي سد لتيان را فراهم مي نمايد. سدهاي سه گانه كرج، لار و لتيان داراي نقش حياتي در تأمين آب شرب پايتخت،  شهر كرج و تعدادي از شهركهاي اقماري بوده و وقوع هرگونه وقفه در تامين آب از هريك از سدهاي مذكور مي تواند موجب بروز تبعات اجتماعي بسيار ناگواري شود.

به هر ترتيب متعاقب وقوع زمين لغزش مذكور در حاشيه جنوبي سد مخزني لتيان و با توجه به حساسيت عواقب احتمالي و به ويژه نزديكي به تكيه گاه چپ سد، كارشناسان اين وزارت در سطح شركت آب منطقه اي تهران و نيز ستاد شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران مبادرت به انجام بازديد و استمرار مشاهده توده لغزشي نموده و ضمن انجام هماهنگي هاي محلي، از وزارت كشور درخواست كرد از تردد خودرو در ناحيه لغزشي تا اطلاع ثانوي و جلوگيري از فعاليتهاي ساخت و ساز بر روي دامنه هاي مشرف به درياچه در حدفاصل سد مخزني تا انتهاي شاخه شرقي درياچه جلوگيري به عمل آيد.

به موازات درخواست مذكور و علي رغم خارج از محدوده استحفاظي بودن موقعيت توده لغزشي، اين وزارت به جهت مخاطره آميز بودن تبعات وقوع چنين پديده هايي در حاشيه مخازن، انجام مشاهدات مستمر و مطالعه توده لغزشي را در دستور كار قرار داده تا در صورت لزوم نسبت به انجام اقدامات ايمني در سد لتيان و تثبيت توده رانشي اقدام نمايد. در هر حال در بسياري از موارد تاسيسات آبي و مخازن سدها تحت تاثير فرآيندهاي نامطلوبي قرار دارند كه اساساً اين وزارت نه تنها دخالتي در چنين مواردي نداشته بلكه همواره متاثر از تبعات تخريبي و هزينه ساز آنها بوده است.
اميد است با بذل توجهات مسئولان محترم به حساسيت منابع آبي مذكور و تامين آب شرب تهران بزرگ در وزارت كشور به ويژه در فرمانداري شميرانات و جلوگيري از تعارض افراد فرصت طلب به اراضي مخاطره ساز مشرف به سد مخزني لتيان، زمينه بروز چنين مخاطراتي در آينده فراهم نگردد.»

/ 0 نظر / 6 بازدید