تخریب بهشت شمال

همشهري – ايران‌گردي- اسدالله افلاكي:<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

تلفن زنگ مي‌زند، كسي مي‌گويد مي‌خواهم با خبرنگار محيط زيست صحبت كنم، بعد شروعمي‌كند، آقا يه كاري بكنيد، گزارشي، چيزي بنويسيد، ديگر جايي باقي نمانده.

مي‌گويم راجع به چه چيزي صحبت مي‌كنيد. از هيجانش كاسته مي‌شود. مي‌گويد دارندبخشي از سياه‌كوه در كلاردشت را تخريب مي‌كنند تا خانه بسازند. بعد هم تأكيد مي‌كنداز قول او چيزي ننويسم تا برايش دردسر نشود. به او اطمينان مي‌دهم تا خاطرش جمعباشد.
بخشي از زيباترين چشم‌انداز طبيعت‌ كلاردشت واقع در منطقه «حسنكيف» و «ولبال» معروف به گرگ سياه‌كوه از سوي سازمان مسكن و شهرسازي استان مازندران برايساخت 700 واحد مسكوني به تعاوني مسكن فرهنگيان واگذار شده استدراين‌جا بخوانيد                     .

/ 0 نظر / 29 بازدید