انتقاد کارشناسان از طرح غير مجاز احداث جاده گهر

در حالي كه استاندار لرستان بر احداث جاده‌اي جديد براي دسترسي به درياچه گهرپافشاري مي‌كند، كارشناسان محيط‌زيست احداث اين جاده را مغاير با اصول زيست‌محيطيمي‌دانند و تأكيد مي‌كنند اين اقدام تخريب درياچه گهر و طبيعت اطراف آن را بيش از پيشتسريع مي‌كند چرا كه در حال حاضر نيز گردشگري بي‌رويه و نبود نظارت، گهر را بهزباله‌داني تبديل كرده است.

   در این‌جا بخوانید                                                                 

/ 0 نظر / 8 بازدید