كارشناسان عدم تخريب جنگل ها را شعاری بيش نمی دانند

                            24266-11504.JPG

رئيس سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور موضوع تخريب در جنگل‌هاي كشور را امري انكارناپذير دانسته و معتقد است اگر قرار است جنگلي تخريب يا تبديل شود بايد قانون تغيير کند چرا که قانون، خط قرمزي است که نمي شود از آن عبور کرد.»

«درحال حاضر حدود 130 هزار پرونده در محاکم قضايي به خاطر تخريب جنگلها درجريان است...»

                                                        خبرگزاری ميراث فرهنگی

/ 1 نظر / 4 بازدید