توسعه ی اقتصادی و گردش گری

به مطلب زیر که چند سطری از «یادداشت» ماهنامه  ی اتاق بازرگانی ( آبان ۱۳۸۵ ) است ، توجه کنید:

به مطلب زیر که چند سطری از «یادداشت» ماهنامهی اتاق بازرگانی ( آبان ۱۳۸۵ ) است ، توجه کنید:<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

در کمتر از سه دهه ، [حاکمیت ] نظام اقتصادی متمرکز دولتی و  ضعف مدیریت... با وجود منابع مالی حاصل از فروش ثروت های ملی که ... چندین برابر ... درآمد کشور در طول تاریخ برآورد شده است ، طبقه ی متوسط ... آشکارا تضعیف و به فقر کشانده شده و فاصله ی طبقاتی میان دارا و ندار به گونه ای سرسام آور افزایش یافته است. نظام یارانه دهی عام و به دور از منطق ، به ویژه اطلاق درآمد به وجوه حاصل از فروش سرمایه های ملی که همچنان ادامه دارد... اتلاف منابع مالی ـ ارزی کشور را دامن زده  و در نهایت موجبات رشد ناهنجار نرخ بی کاری را فراهم آورده است.

در چنین شرایطی که اقتصاد ملی ما با کاستی های گوناگون همراه گشته ، تنها راه رویارویی با آن در کنار ایجاد فضای مناسب برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی ، توجه ویژه به رشد گرش گری است که از جمله صنایع ثلاثه [ کشاورزی ، صنعت ،‌خدمات ] به شمار می رود... .

/ 0 نظر / 6 بازدید