"روز ملی رویارویی با سدها" در پیش است

با این همه سد سازی که با هدف تامین آب شرب و زراعی صورت گرفته و آمار آن به 588 سد بهره برداری شده، 137 سد در دست ساخت و 546 سد در دست مطالعه می رسد باز هم" آمارهای موجود در کشور نشان می‌دهد که سرانه آب تجدیدپذیر در 50 سال اخیر روند نزولی داشته است و از 7 هزار مترمکعب برای هر فرد در 1335 به 1700 مترمکعب در سال 1387 رسیده است که این رقم حدود 25 درصد متوسط جهانی است و پیش‌بینی می‌شود که این روند نزولی همچنان ادامه پیدا کند و در افق 1404 به حدود 1300 مترمکعب برای هر فرد برسد. این در حالی است که رقم مصرف 1710 مترمکعب برای هر انسان در سال، مرز تنش آبی است." البته نقش افزایش جمعیت در این روند نباید نادیده گرفته شود، اگرچه هنوز مسئولین بر افزایش جمعیت تاکید دارند و مهم نیست که ساده ترین نیاز همین جمعیت یعنی آب شرب  در شرایط کنونی در مرز تنش قرار دارد.

/ 0 نظر / 4 بازدید