بازهم سدسازی و آسیب رسانی به منابع طبیعی

بساز و بفروش‌ها را دیده‌اید که هنگام خراب کردن خانه‌های «کلنگی » و بناکردن ساختمان های تازه‌ساز، با درختان حیاط‌ها و حاشیه‌ی پیاده‌رو چه می‌کنند؟ همین رفتار را در بسیاری مواقع، مجریان پروژه‌های بزرگ ملی با منابع طبیعی کشور دارند، چرا که این مجریان مانند بساز و بفروش‌ها فقط می‌خواهند «پایان کار» را بگیرند و پروژه را تحویل دهند و پول را دریافت کنند و بروند!

به گزارش زير توجه کنيد:

                    قتل عام درختان «مورد» در گیلان‌غرب

                       توسعه‌سد سراب گيلان‌غرب ،جنگل مورد را تهديد می‌کند

آینده نو 7/12/85 - مریم طالشی- گروهمحيط زيست:  توسعهوتخريب! ايندوكلمهشايددرآيندهاينهچنداندوربهصورتيكعبارتدرفرهنگلغاتكشورماواردشوند .تعجبنكنيد! ميشودگفتاينروزهاشنيدنايندوواژه،آنهمبهفاصلهكوتاهازهم،كاملاقابلانتظاراست،زيراهرجااسميازتوسعهميآيد،ميدانيمكهتخريبيهمدركارهست،حتياگرناميازآنبردهنشود. اصلاانگارتوسعه،بدونتخريبامكانپذيرنيست. تخريبهمكهخبطبقمعمولهميشهميافتدبهجانمنابعطبيعيوملي . مثلاينكهبرايرسيدنبهرشدوتوسعهبايدازآنچهداريم،بگذريم،حتياگرارزشمندترينداشتههايمانباشد.

اينبارنوبتدرختان »مورد « است

/ 0 نظر / 6 بازدید