جایگاه محیط زیست در نظر دولت مردان ما

محمد درویش در یادداشتی ارزنده و خواندنی گفته است که در مناظره های نامزدان ریاست جمهوری (و من اشاره می کنم که در بروشورها و نطق های آنان ، و در نوشته های دوستان و حامیانشان)موضوع محیط زیست ، به اندازه ی «برنج باسماتی و سیر» هم ارزش ندارد ! این نوشته را در اینجابخوانید .

در این مورد همچنین نگاه کنید به یادداشت چند روز پیش این وبلاگ در اینجا .

/ 0 نظر / 4 بازدید