جدایی بیش از ۵۰ نفر از اعضای فعال جبهه سبز ایران

                                        جبهه‌ی سبز ايران به خاک سپرده شد

                             449gewm.jpg

آينده‌نو- ۱۲/۱۲/۸۵گروه محيطزيست 53 :نفرازاعضايفعالجبههسبزايرانهفتهگذشتهباصدوربيانيهايمشترك،انصرافخودراازعضويتدراينتشكلغيردولتيزيستمحيطياعلامكردند. اينافرادكهگفتهميشودبدنهاصليوفعالجبههسبزايرانراتشكيلميدادند،بهدليلاختلافاتموجودومنفعلشدنگردانندگاناينانجمنزيستمحيطيكهزمانينهچنداندور،فعالترينNGO ايرانبود،ازجبههسبزايرانبرايهميشهخداحافظيكردندتاتشكليكهپرچمدارجنبشزيستمحيطيايرانبود،اينكبعدازگذشتبيشازيكدههازشكلگيرياشعملاازصحنهجامعهمدنيايرانحذفشود.  

                                                                                         در این‌جا بخوانید

/ 1 نظر / 20 بازدید
امير

ضمن سلام و درود برای هر کس که علاقمند به طبيعت ايران است اين موضوع قابل پيش بينی بود .يک جبهه بی خاصيت که معلوم نبود چی کار می خواهد بکند .ثبت نام کرديم علاقمند رفتيم و پشيمان برگشتيم ......... اگر شما از تشکلی جديد و پويا خبر دار شديد اعلام کنيد تا بيائيم و دوستان را جمع کنيم و برويم......