پست های ارسال شده در اسفند سال 1385

اظهارات ضد و نقيض مسوولان شهرداری درباره قطع درختان پارک ملی سرخه حصار

اظهار نظر یک وکیل دادگستری: قطع درختان، جرم ومشمول مجازات حبس است<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> یکحقوقدانباغيرقانونيخواندنقطعدرختانبهبهانه هايمختلف،ايناقدامرامشمولمجازاتدانستولزوم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 37 بازدید

در جنگل زندگی می کنیم…؟!

                                                                    پارک ملی سرخه حصار - عکس از ايسنا یکی دو  روز پیش ، روزنامه‌ی همشهری در صفحه‌ی اول ، تیتر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 75 بازدید

جدایی بیش از ۵۰ نفر از اعضای فعال جبهه سبز ایران

                                        جبهه‌ی سبز ايران به خاک سپرده شد                               آينده‌نو- ۱۲/۱۲/۸۵گروه محيطزيست 53 :نفرازاعضايفعالجبههسبزايرانهفتهگذشتهباصدوربيانيهايمشترك،انصرافخودراازعضويتدراينتشكلغيردولتيزيستمحيطياعلامكردند. اينافرادكهگفتهميشودبدنهاصليوفعالجبههسبزايرانراتشكيلميدادند،بهدليلاختلافاتموجودومنفعلشدنگردانندگاناينانجمنزيستمحيطيكهزمانينهچنداندور،فعالترينNGO ايرانبود،ازجبههسبزايرانبرايهميشهخداحافظيكردندتاتشكليكهپرچمدارجنبشزيستمحيطيايرانبود،اينكبعدازگذشتبيشازيكدههازشكلگيرياشعملاازصحنهجامعهمدنيايرانحذفشود.                                                                                            در این‌جا بخوانید
/ 1 نظر / 63 بازدید

در آستانه‌ی روز درخت‌کاری، درختان را نبريد

                                                              سرخه‌حصار باز هم جنگل‌هاي خود را بريده ديد خبرگزاري ميراث‌فرهنگي ـ عباس محمدي ـ رييس هيات مديره انجمن كوه‌نوردان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 22 بازدید

هردم از این باغ...!

               ذوب یخچال سیاچن (siachen) براثر فعالیت های نظامی                                                     عکس از:   www.shubhyatra.com بر پایه ی تحقیقات آرشاد.اچ.عباسی (Arshad H.Abbasi ) مشاور « ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 71 بازدید