پست های ارسال شده در خرداد سال 1387

نشست ماهانه ی انجمن کوه نوردان ایران

                                                  دیدار و پذیرایی :  30 دقیقهدرباره ی سنگ نوردی : رسول کشوری تاریخچه ی مسابقات سنگ نوردی در استان تهران و تیم ملی : ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 17 بازدید