پست های ارسال شده در دی سال 1387

نشست انجمن

                    هفتاد و سومین نشست ماهانه ی انجمن کوه نوردان ایران                                          سه شنبه 24 دی ماه  1387   موضوع                                                             مدت                                        مجری   دیدار ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 21 بازدید