آی آزادی ، آی آزادی ... !

در یادداشت های 4 تیر و 31 تیر و 4 مرداد اینوبلاگ ، از تخریب ها و بریز وبپاش هایی کهبه نام"مرمت" در میدان آزادی انجام می شود ،نوشتیم ؛ نمی دانم در کجای دنیای متمدن ، برای مرمتیک اثر ملی چنین یورش همه جانبه ای بابولدوزرو سنگین ترین ابزارها به حریم و قلب آن اثرصورت میگیرد ؟!  اما ، در مملکتی که شهرداران درچند صد متریمیدانی که چشم و چراغ آثار تاریخی و جهانی کشور است ، " برج جهان نما " می سازند ؛ حریم ارگ بی مانندتبریز را به زیر ساخت و ساز می‌برند؛ درکناربلندترین برج آجری جهان که قدمت هزارسالهدارد ، اقدام به ساختمجتمع تجاری می کنند ؛ و ... ، این یکی همبعید نبود .

گزارش تصویری میراث خبر را با عنوان  مرمتبرج آزادی، فاجعه در تاریخ سامان‌دهی میراث فرهنگی، دراین جا بخوانید .

/ 0 نظر / 5 بازدید