سه دولت مخالف جاده سازی، و جاده در دست احداث!

رییس پیشین محیط زیست استان گلستان گفته است که سه دولت گذشته با تعریض جاده ی پارک ملی گلستان مخالف بوده اند. خبر را در خبرگزاری مهربخوانید.

هنگامی که می گویم ما در کشورمان «حاکمیت ملی» در حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی نداریم، یعنی این...! 

/ 0 نظر / 6 بازدید