بنگاه واگذاری اراضی ملی !

طرح دیگری برای « بنگاه واگذاری اراضی ملی »

 

یک بار در مقاله ای نوشته بودم که سازمان جنگل ها و مراتع ایران را بهتر است « بنگاه واگذاری اراضی ملی » بنامیم . شوربختانه ، هر روز دلیل های محکم تری برای درست بودن این نام گذاری می یابم . چون این سازمان در نگاه دولت ، که متولی آن است ، تشکیلاتی است که می توان از آن برای هر طرحی زمین گرفت ؛ مدیران پروژه های جاده سازی ، شهرک سازی ، شهر سازی ، سد سازی ، و کسانی که به هر دلیل دیگر و به هر عنوانی زمین بخواهند ( مثلا مدیران ورزش کشور برای اهدا به قهرمانان ورزشی ؛  وزارتخانه ها و مدیران شرکت های دولتی  برای پرداخت بدهی شان به سازمان تامین اجتماعی یا به جای پرداخت سهم الشرکه در اجرای یک طرح ) و ... هیچ یک ، « نه » از این سازمان نمی شنوند . این سخن نه به این معنا است که مجموعه ی سازمان یا کارشناسان آن موافق چنین رفتاری با منابع طبیعی کشور هستند ، بلکه منظور این است که مردان سیاسی که سکان قوه ی اجرایی کشور را به دست می گیرند ، به جای آن که در مقام امانت داران ثروت ملی کمر به حفظ این منابع ببندد به سازمان تحت امر خود فرمان می دهند که پای مخرب ترین طرح های واگذاری امضا بگذارند . اگر استثنائا یکی از مدیران ارشد آن سازمان هم مخالفتی کند ، معمولا وادار به استعفا یا جابجایی می شود . همچنین بخش های دیگری از حکومت ، و یا در مواردی نمایندگان مجلس هم شریک در این ماجرا می شوند .

 اما  در میان انواع واگذاری ها ، از همه تراژیک تر این که از منابع طبیعی به قشرهای خاصی در « مرغوب » ترین عرصه ها ، زمین برای ارضای حس بیمارگونه ی ویلا داری واگذار می شود . در فضای اقتصادی بیماری که زمین خواری ، پول ساز ترین راه کسب درآمد است ، و در شرایطی که داشتن ویلا تشخصی برای هر فرد حتی بی شخصیتی به شمار می آید ، روشن است که رانت خواران و صاحبان نفوذ در دستگاه های مختلف به دنبال خلق راه هایی جهت تبدیل طبیعت کشور به املاک شخصی – البته با ظاهرسازی های فریب کارانه– خواهند  بود .

 

« طرح افزایش بهره وری بخش کشاورزی » که گویا چندی است در مجلس در دست بررسی است  ( روزنامه ی اعتمادملی 15/11/87 ) یا  طرح « باغ شهر » که به روایت خبرگزاری ایرن (11/12/87) مدتی است به شیوه ی چراغ خاموش در حال اجرا است ، تازه ترین نمونه از این فریب کاری های خوش عنوان مخرب است .

در مورد طرح باغ شهر ، ایرن را بخوانید و در مورد طرح افزایش بهره وری ... نگاه کنید به اعتماد ملی ./

/ 0 نظر / 5 بازدید