دستگاه های دولتی، مخربان اصلی محیط زیست!

به گفته ی محمد باقر صدوق، معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست،دستگاه های دولتی نقش اصلی را در آلوده سازی و تخریب محیط زیست دارند. سخنان او را در سبز پرس بخوانید.

/ 1 نظر / 8 بازدید