آسیب دیدگی پناهگاه دارآباد، و نظر ما در مورد پناهگاه ها

خبرگزاری میراث خبر، گفتگوی کوتاهی با من درباره ی پناهگاه دارآباد داشت که می توانید آن را در اینجا بخوانید.

(در متن خبر، نام ارفه کوه به اشتباه «ارسه کوه» آمده است.)

/ 3 نظر / 11 بازدید
گاهنامه طبیعت ایران

فقدان آگاهی کافي از منافع خود و منافع ملی هر چند این گونه تخریبها به نظر می آید که ناشی از یک جنون لحظه ای باشد . ولی شاید بتوان توضیح قابل قبولی برای این رفتار بیمار گونه پیدا کرد. فردی که از چیز و جای دیگری نارحت و عصبانی است در اولین فرصت که امکان نشان دادن این عصبانیت را پیدا می کند و خود را دور از چشم جمع می بیند به ابراز خشم خود و تخریب اموال خصوص و یا عمومی رو ی می آورد. دلیل دیگر فقدان آگاهی عمومی از منافع شخصی و ملی است. این موضوع که تخریب اموال عمومی ( و حتی خصوصی دیگران ) به ضرر فرد تخریب کننده هم هست و در نهایت اعمال مخرب به فرد تخریب کننده هم آسیب اقتصادی و ... می زند ٫ این مسئله هنوز برای خیلی از افراد روشن نشده . شاید بتوان این جور تخریب را یک نوع خود زنی و خودکشی ناآگاهانه نامید.

كيا

در مورد پناهگاه دارآباد به نظر آسيب از سوي اوباش شبه نظامي صورت گرفته است