بازتاب‌ تجمع در مقابل سازمان محيط زيست ۵/۶/۸۶

           

 جمع شديم و گفتيم ‹ توسعه پايدار ›

گردهمايي حدود يكصدتن از حاميان محيط زيست در اعتراض به وضعيت نابسامان  محيط زيست و منابع طبيعي كشور، امروز در مقابل ساختمان سازمان محيط زيست برگزار شد .             در برای طبيعت

طرفداران محيط زيست در مقابل سازمان محيط زيست تجمع كردند

                                                            در خبرگزاری ميراث فرهنگی

 

/ 0 نظر / 4 بازدید