آيا پارك ملي لار دو نيم مي‌شود؟

معاون سازمان حفاظت محيط زيست:
درصورت ادامه روند تعرضات

مجبوريم نام برخي مناطق را

از فهرست حفاظت شده‌ها

 حذف كنيم!<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

 

 

خبرگزاري دانشجويان ايران – تهران- سرويس: اجتماعي - محيط زيست 29/9/85

در حاليكه بر اساس يكياز مصوبات استاني رييس‌جمهوري در استان مازنداران مقرر شده است در جهت تسريع دراجراي بهسازي و تكميل جاده نور ـ چمستان ـ آمل و عمليات احداث راه اصلي بلده ـگرمابدر به لواسان اقدام شود، شماري از كارشناسان و مسؤولان سازمان حفاظت محيطزيست، ضمن مخالفت با احداث اين جاده نسبت به عواقب آن هشدار دادند.

به گزارش خبرنگار «محيطزيست» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا(،به گفتهكارشناسان، اين جاده كه از وسط منطقه حفاظت‌شده البرز مركزي عبور مي‌كند با عبور ازپارك ملي لار و رودخانه حفاظت‌شده لار يكي از اكوسيستم‌هاي بسيار حساس كشور راتخريب خواهد كرد. از سوي ديگر معاون محيط طبيعي سازمان حفاظت محيط زيست نيز ضمناعلام مخالفت با احداث جاده از داخل پارك ملي لار گفته است: تعرضات از سوي برخيدستگاه‌هاي دولتي و غيردولتي به مناطق تحت حفاظت سازمان بسيار زياد و وحشتناك است ودر صورت ادامه روند فعلي مجبوريم نام برخي مناطق را از فهرست حفاظت حذفكنيم!

از سوي ديگر در حالي كهبسياري از كارشناسان تاكيد مي‌كنند كه احداث جاده از داخل پارك ملي لار خسارت سنگينو غيرقابل جبراني به منطقه وارد مي‌كند، رييس سازمان حفاظت محيط زيست نيز گفته استكه ردشدن جاده از داخل پارک ملي لار هيچ ضرورتي ندارد.

معاون محيط طبيعيسازمان حفاظت محيط زيست:

به هيچ عنوان موافق احداث جاده از داخلپارك ملي لار نيستيم

مناطق تحت مديريت سازمان محيط زيست را باچنگ و دندان حفظ كرده‌ايم

تعرضات از سوي دستگاه‌هاي دولتي وغيردولتي به مناطق تحت حفاظت سازمان بسيار زياد و وحشتناك است

در صورت ادامه روند تعارضات مجبوريم نامبرخي مناطق را از فهرست مناطق حفاظت شده حذف كنيم

عزم ملي براي حفاظت از مناطق وجود ندارد

دكتر دلاور نجفي، معاونمحيط طبيعي سازمان حفاظت محيط زيستدر اين خصوص در گفت‌وگو با ايسنا بااشاره به اينكه اگر در خصوص احداث جاده‌ي داخل پارك ملي لار از سازمان استعلام شود،بر مبناي موارد قانوني اقدام مي‌كنيم، تاكيد مي‌كند: احداث جاده‌هايي از اين دست كهاز داخل پارك‌هاي ملي عبور مي‌كنند خلاف قواعد ملي و جهاني است و به هيچ عنوانموافق احداث جاده از داخل پارك ملي لار نيستيم.

وي با تاكيد بر اينكه ما مناطق تحت مديريتسازمان محيط زيست را با چنگ و دندان حفظ كرده‌ايم، خاطرنشان مي‌كند: تعرضات تعدادياز دستگاه‌هاي دولتي و غيردولتي به مناطق تحت حفاظت سازمان بسيار زياد و وحشتناكاست و اين در حاليست كه شمار نيرو‌هاي حفاظتي ما محدود است.

معاون محيط طبيعي سازمان حفاظت محيط زيستتصريح كرد: در صورت ادامه اين روند مجبوريم درجه حفاظتي برخي از مناطق را كاهش دهيمو يا نام آنها را از فهرست مناطق حفاظت شده حذف كنيم.

وي به برخي تعرضات عمده به مناطق تحتحفاظت محيط زيست اشاره كرد و گفت:به عنوان مثال تنها بخش كوچكي از پارك ملي«سرخه‌حصار» در اختيار سازمان محيط زيست است و دستگاه‌هاي مختلفي در آنجا ادعايمالكيت داشته و فعاليت مي‌كنند، از سوي ديگر در بخش عمده‌اي از اين پارك مليساخت‌وساز شده و احداث جاده‌هاي مختلف، خطوط لوله و ... نيز از ديگر تعرضات به اينپارك ملي است.

معاون محيط طبيعي سازمان حفاظت محيط زيستتاكيد مي‌كند: حفاظت از مناطق 4 گانه تنها وظيفه سازمان محيط زيست نيست و يك عزمملي و فرابخشي در اين زمينه نياز است كه اين عزم ملي هم اكنون وجود ندارد.

رييس سازمان حفاظتمحيط زيست:

ردشدن جاده از داخل پارک ملي لار هيچضرورتي ندارد

دکتر فاطمه واعظ جوادي،معاون رييس‌جمهوري و رييس سازمان حفاظت محيط زيستنيز در خصوص مصوبهاخيردولت در استان مازندران گفت: قرار نبوده از داخل پارک ملي لار جاده عبور کند ومصوبه اخير به معناي اقدام بدون مطالعه نبوده است.

وي افزود: بحث اصلي اين بود که مطالعه‌ايانجام و مسير و راهکارها مشخص شود.

رييس سازمان حفاظت محيط زيست با اشاره بهارسال نامه براي رييس‌جمهوري مبني بر حفاظت شده بودن پارک ملي لار به ايسنا گفت: درجلسه اخير هيأت دولت مقرر شده کليه هزينه

/ 0 نظر / 9 بازدید