ستادمردم نهاد برای پی گیری تخریب پارک ملی گلستان

کانون عالی گسترش فضایی سبز و حفظ محیط زیست که از وزارت راه و سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان عامل و قاصر در قضیه ی تخریب پارک ملی گلستان، شکایت کرده است، به همراه چند سازمان مردم نهاد دیگر، ازجمله (تا جایی که ما آگاهی داریم): دیده بان کوهستان انجمن کوه نوردان ایران، جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست، و موسسه ی کوهستان سبز ... ستادی را برای پی گیری موضوع تشکیل داده است. خبری در این مورد را در سبز پرس بخوانید.

/ 0 نظر / 4 بازدید