محیط زیست ، قربانی در دولت های اصلاح طلب و اصول گرا و ... !

مطلبی که در همشهری ٣٠/٢/٨٨ با عنوان «‌پروژه های مخرب را چه کسانی امضا کرده اند» آمده است ، بیان گر آن است که امر محیط زیست در هیچ کدام از دولت های پیشین ، نه تنها اولویتی نداشته بلکه از بیخ و بن مورد غفلت بوده است . البته لازم به توضیح است که آن چه همشهری نوشته ( به نقل از مجابی و نجفی ، دو نفر از معاونان سازمان محیط زیست در دولت های خاتمی و احمدی نژاد ) فقط گوشه ای از واقعیت است . امیدوارم که فرصت کنم و مجموعه مطالبی را که مربوط به سیاست های ضد محیط زیست دولت خاتمی است و یادداشت هایی از آن را جمع کرده ام، در مقاله ای ارایه دهم .

/ 1 نظر / 5 بازدید