شصت و هشتمین نشست ماهانه ی انجمن کوه نوردان ایران

شصت و هشتمین نشست ماهانه ی انجمن کوه نوردان ایران

                                           غار کتله خور -  عکس از :tabnak.ir  

 موضوع: غار و غارنوردی

1- دیدار و پذیرایی  30 دقیقه
2- تاریخچه غارنوردی درایران   20 دقیقه
3- غارنوردی حرفه ای در ایران و وضعیت کنونی آن 20  دقیقه
4- ضرورت حفاظت از غارها و چگونگی تحقق آن 20دقیقه
5- طرح تهیه ی شناسنامه ی علمی غارهای ایران  ٢٠دقیقه
6- معرفی کارگروه حفاظت و پیمایش غارهای انجمن  20 دقیقه
7- تریبون آزاد  30 دقیقه

سخنرانان مدعو : چنگیز شیخلی ، از بنیان گزاران هیات غارشناسان ایران ؛ مصطفی سلاحی ، پژوهشگر غارها و نویسنده ی کتاب غارهای ایران ؛ مازیار اتوکش ، مسوول دفتر نمایندگی انجمن در سمنان ؛ حسین فرجی از اعضای انجمن در مشهد و  پایه گذار کارگروه حفاظت و پیمایش غارهای انجمن ؛ یوسف سوری نیا ، غارنورد کرمانشاهی ؛ داود محمدی فر ، نویسنده ی کتاب های تاریخ کوه نوردی ایران .

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید